LỄ GIA TIÊN CỦA TIZI & ĐÍCH LÉP

Photography: PHANQUOCKHAstudio

Planning & Concept by Phùng Đình Huy Wedding Planner

(Michelle Mỹ Nguyễn Anh Phước)

Wedding Stylist: Phạm Văn Tâm

Áo dài by: Hacchic Couture

Videography: Nguyễn Linh Quang

Decorations Team: Vihara Chou - Event & Wedding Planning Lambo San